Overdruk Units - Airco Performance


Overdruk Units

Het gebruik van een overdrukfiltersysteem is onontbeerlijk bij met name bodemsanering, sloopwerkzaamheden, asbestverwijdering en gewasbespuiting.


Crow Regelgeving

CROW Publicatie 132

Deze regelgeving is alleen van toepassing op werken in verontreinigde grond. Alhoewel deze ook vaak wordt gebruik voor andere sectoren vanwege professionele onderbouwing.

8.5 Filteroverdrukinstallatie en Filters

Materieel dat is uitgerust met een filteroverdrukinstallatie mag alleen worden toegelaten wanneer:

 • Het filteroverdruksysteem minder dan 1 jaar geleden is goedgekeurd;
 • Er meer dan 100 Pascal aan overdruk is gemeten (machines van voor 01-01-1997:50 Pascal);
 • Op aanwijzing van de deskundige de juiste filters zijn geplaatst;
 • Er een meetinstrument, veelal een totaal koolwaterstofmeter (minimaal jaarlijks te laten kalibreren) met uitlezing in de cabine aanwezig is, met akoestische en optische signalering bij het ontbreken van overdruk en doorslag van de filters (TACS of OCS);
 • De deskundige kan bepalen dat andere meetinstrumenten noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij HCN, ammoniak, enz.;
 • De klimaatbeheersing werkt.

Defecten van het filteroverdruksysteem op materieel, zoals het aanzuigen van valse lucht en/of een niet goed afdichtende filterkast, zijn af te lezen aan de overdruk die in de cabine gemeten wordt. Bij defecten moet het werk direct onderbroken worden. Reparaties moeten buiten de verontreinigde zone worden uitgevoerd.

De filterinstallatie moet aan de volgende eisen voldoen:

 • CE-normering. De gehele filteroverdrukinstallatie bestaande uit de installatie zelf, in combinatie met de te gebruiken filters, moet als geheel CE genormeerd zijn.
 • Zodanige uitwendige plaatsing van het filtersysteem dat het zicht van de machinist niet belemmerd wordt.
 • Bestand zijn tegen schok- en puntbelasting.
 • Een overdruk (in de cabine gemeten) van minimaal 100 en maximaal 300 Pascal (machines van voor 01-01-1997 minimaal 50 Pascal).
 • Een luchtopbrengst van minimaal 40 en maximaal 120 m3 per uur en een contacttijd van minimaal 0,2 seconden.
 • De motor moet zodanig zijn geplaatst dat de aangezogen lucht alleen via de filters kan toestromen.
 • Het inlaatpunt van de aangezogen lucht moet zodanig zijn gesitueerd dat het aanzuigen van uitlaatgassen is uitgesloten.
 • Automatische opstart om het inschakelen van de filteroverdrukinstallatie te garanderen.
 • De inlaat in de cabine is niet rechtstreeks op de gebruiker gericht.
 • De installatie en afdichtingen zijn zodanig geconstrueerd dat lekkage tussen behuizing en de filters is uitgesloten.
 • Optische en/of akoestische signalering in de cabine (aanwezigheid overdruk, aanwezigheid filters, aanwezigheid schadelijke stoffen).
 • Het filteroverdruksysteem moet jaarlijks worden gekeurd op basis van bovengenoemde eisen. Het overeenkomstige keuringsrapport met vermelding van de gemeten waarden moet bij de machine aanwezig zijn.

Opbouw Overdruk

Het gebruik van een overdrukfiltersysteem is onontbeerlijk bij met name bodemsanering, sloopwerkzaamheden, asbestverwijdering en gewasbespuiting. Denk alleen maar aan de schadelijke stoffen die vrij kunnen komen.

Airco Performance kan u informeren omtrent het te gebruiken overdrukfiltersysteem. Het type is afhankelijk van het type bouwmachine of vrachtwagen.

Airco Performance kan naast de levering ook de op- of overbouw van het overdrukfiltersysteem voor u verzorgen. U hoeft het voertuig niet naar de werkplaats in Drachten te brengen. Airco Performance kan de opbouw voor u uitvoeren in uw eigen werkplaats. Er zijn verschillende manieren voor de opbouw, dit kan met behulp van een standaardframe of een scharnierend frame.

Ook hier geldt standaard als het kan, maatwerk als het moet.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen:
E mail: info@airco-performance.nl
Tel : 085 40 170 61

Onderhoud & reparatie

Standaard bestaat het preventieve onderhoud van een overdrukfiltersysteem uit de volgende componenten:

 • Filters;
 • De staat van de afdichting van de deksel van het overdrukfiltersysteem;
 • De bedrading van het overdrukfiltersysteem;
 • De stekkerverbindingen van het overdrukfiltersysteem;
 • De luchtopbrengst van de ventilator van het overdrukfiltersysteem;
 • De staat van de bevestiging van het overdrukfiltersysteem;
 • De bevestiging van de droger en de condensor (evt. nastellen);
 • De afdichting van de cabine;
 • De bedrading en de schakelaars in de cabine;
 • De overdrukslang(en) op lekkage;
 • De algehele werking van de installatie.

Tevens wordt de overdrukwaarde gemeten, het overdrukcertificaat verstrekt en een logboek aangemaakt en/of bijgehouden. De verbruiker is zelf verantwoordelijk voor de afvoer van de vervuilde filters. In overleg kan Airco Performance – tegen meerprijs – dit voor u verzorgen.

Uit ervaring weet Airco Performance dat het laten uitvoeren van periodiek onderhoud, leidt tot een kostenbesparing voor haar afnemers. Mogelijk nodige reparatiewerkzaamheden worden geminimaliseerd, en het werk hoeft niet stilgelegd te worden. Het rendement van uw werkzaamheden wordt hierdoor gemaximaliseerd. Daarnaast biedt het onderhoud het voordeel dat u er zeker van mag zijn dat het overdrukfiltersysteem optimaal functioneert op het moment dat dit ook daadwerkelijk moet.

Reparatie
Reparatie kan ondervangen worden door preventief onderhoud. als reparatie toch noodzakelijk is, kan Airco Performance dit goed voor u opvangen door haar flexibiliteit. Ook hier geldt dat Airco Performance de reparatie ter plekke voor u uit kan voeren. Alle servicebussen zijn uitgerust als mobiele werkplaatsen.

Keuringen

De CROW stelt verplicht dat een overdrukfiltersysteem jaarlijks wordt gekeurd, ook dit kan Airco Performance voor u verzorgen. Airco Performance adviseert dit vaker dan één keer per jaar te doen. De keuring kan bijvoorbeeld samenvallen met een filterwisseling van het stoffilter (om de 6 maanden) of met de wisseling van het koolfilter (om de 9 weken).

Gezien de geringe prijs die Airco Performance voor de keuring vraagt, zal dit voor u een voordeel betekenen, u bent er zeker van dat u zich houdt aan de eisen van het CROW. Na een keuring ontvangt u een keuringsrapport/logboek.

Stof- en actiefkoolfilters algemeen

Met welke filters de filtersystemen worden uitgerust, hangt af van de aard en concentratie van de verontreinigde stof. De filtertyperingen en filterindeling voor het materieel is dezelfde als voor adembescherming. Voor meer uitleg over filters, zie module 9 ‘Persoonlijke Beschermingsmiddelen’.

De filters die in het filteroverdruksysteem gaan, moeten voldoen aan de CE normering voor de gehele installatie. De filters moeten goed in de filterkast passen en er mag geen valse lucht worden aangezogen. In sommige gevallen zal een extra raamwerk in de filterkast geplaatst moeten worden om voor een goede afdichting te zorgen. De filters en afdichtingen moeten zodanig zijn geconstrueerd dat lekkage tussen de behuizing en de filters is uitgesloten.

Filters moeten voor aanvang van het project worden gewisseld. De deskundige kan bepalen dat dit niet nodig is als door middel van registratie van de bedrijfsuren in het kraanboek of scheepsjournaal kan worden aangetoond dat de aanwezige filters nog voldoen aan de eisen.

De volgende gegevens moeten op het filter worden vermeld:

 • Het type filter (koolfilter of stoffilter);
 • De productiedatum;
 • De datum van ingebruikname;
 • Indien van toepassing, de houdbaarheidsdatum.

Stoffilters
Er zijn drie typen filters tegen stofdeeltjes voor filteroverdrukinstallaties: P1(F3), P2(G7) en P3(H13). Als de verontreiniging (onder meer) stof bevat, wordt altijd een enkel stoffilter geplaatst. In sommige gevallen wordt 41 naast een P2-stoffilter een extra P1-filter geplaatst Dit P1-filter houdt het grove stof tegen en verlengt de levensduur van het P3-filter. Stoffilters (EN779 en EN1822) moeten worden vervangen bij zichtbaar sterke verontreiniging of maximaal 6 maanden na de datum van ingebruikname. Let op: bij het vervangen van het filterpakket (stoffilters) moeten alle stoffilters worden vervangen. Ook in het P1-filter kunnen schadelijke stoffen achterblijven, zoals asbestvezels.

Actiefkoolfilters
De actiefkoolfilters (gas-/dampfilters) op filteroverdrukinstallaties kunnen in verschillende combinaties samengesteld worden. Voor een filteroverdrukinstallatie is een minimale hoeveelheid actieve kool vereist van 10 kg per filter (onder andere de filter A, AX, B, E, K en Hg). Actiefkoolfilters moeten worden vervangen bij doorslag of verzadiging van de actieve kool. Of hiervan sprake is, is te meten door middel van een luchtkwaliteitmeetinstrument met sensoren in zowel de cabine (om te bepalen wat de verontreiniging is die door het systeem wordt aangezogen) en na de filterkast (meting van loslating van verontreiniging en daarmee de verzadiging van de actieve kool). Dit meetsysteem moet zijn uitgerust met een datalogsysteem. Via datacommunicatie moet de deskundige de waarden kunnen uitlezen en beoordelen. Ook de machinist moet de actuele waarden kunnen uitlezen. Het hierboven beschreven meetsysteem kan ook een integraal onderdeel van het filteroverdruksysteem zijn.

Als de metingen voor en na de filterkast niet worden uitgevoerd, moet een maximale gebruiksduur van de actiefkoolfilters worden aangehouden van 13 weken (uitgaande van een gebruik van 40 uur per week). Het meten van de luchtkwaliteit in de cabine is altijd een verplichting. Als blijkt dat actiefkoolfilters eerder zijn verzadigd dan de aangegeven 13 weken, dan moeten de filters zo vaak als nodig worden vervangen. Door de deskundige kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan de filters en/of aan het meetsysteem.

Levering Filters

Dit type filters ontdoet de lucht van vaste deeltjes en aerosolen. Er zijn stoffilters in de volgende klassen:

EN-code

Filtercodering

Geschikt voor

G3

P1

Grofstof voorfilter

F7

P2

Schadelijk fijnstof

H13

P3

Giftig fijnstof

Het filteroverdruksysteem wordt standaard met een P1-filter geleverd dat voor dagelijks gebruik buiten een sanering om ingezet kan worden. Behoud dit P1-filter alleen voor dit gebruik en een filterpakket voorzien van een P1 filter in een sanering.

P2-filters worden vaak toegepast om fijnstof te filteren.

P3-filters zijn inzetbaar om asbestdeeltjes en kwartsstof tegen te houden. Al onze P3-filters worden per stuk getest volgens de EN 1822 norm. Tevens is volgens deze norm in een extern laboratorium een testtraject doorlopen in combinatie met het bijbehorende filteroverdruksysteem.

 

Actief koolfilters
Type kool:

A

Organische gassen en Oplosmiddelen
Benzine (PAK’s, Aromaten)

B

Anorganische gassen en halogenen
Chloor, zwavelwaterstof, cyaniden

E

Anorganische dampen en zure gassen
Zwaveloxiden, zoutzuur

K

Ammonia
Compostering

Hg

Kwik
Renovatie gaswinning

ABEK

Cocktail aan verontreinigde stoffen
Geschikt voor filtratie van A, B, E en K component conform EN14387


Standaard worden de filteroverdruksystemen zonder koolfilters uitgeleverd. Met welke actief koolfilters de filteroverdruksystemen worden uitgerust, hangt af van de aard en concentratie van de verontreinigde stof en de omstandigheden waarin de installatie toegepast wordt. Raadpleeg een deskundige van de betreffende sanering voor de toe te passen type(n) filter(s).

Actieve kool is een adsorptiemiddel of adsorbens en is de verzamelnaam van stoffen waarvan door middel van een zogenaamd activatieproces de inwendige oppervlakte wordt vergroot. Actieve kool kan sterk uiteenlopende chemische en fysische samenstellingen hebben en dientengevolge ook sterk uiteenlopende adsorptieve eigenschappen. In feite is actieve kool een zeer poreuze vorm van koolstof. Door de grote hoeveelheid poriën heeft de actieve kool een onvoorstelbaar groot inwendig oppervlak. Dit oppervlak kan, afhankelijk van de soort, 700 – 1600 vierkante meter per gram actieve kool bedragen.

De actieve kooldeeltjes (koolstofatomen) oefenen een aantrekkingskracht uit op de gasvormige of vloeibare deeltjes (moleculen) die de actieve kool omgeven of doorstromen. Indien het actieve kook geïmpregneerd is, krijgt het eigenschappen om giftige stoffen te neutraliseren. De BMAir systemen kunnen worden uitgerust met originele filters voorzien van standaard A kool, of de geïmpregneerde ABE, k, Hg en ABEK (conform EN14387) koolsoorten.

Aangezien actieve kool in vele soorten en kwaliteiten voorkomt, dienen geen imitatiefilters te worden toegepast. Vaak zijn deze koolfilters niet voorzien van kwalitatief hoogwaardige actieve kool. Een FOS is feitelijk een PBM en dient als zodanig behandeld te worden. Om een goede reinigende werking te realiseren, dient het actieve kool een bepaalde minimale tijd in contact te zijn met de te filteren stof. Men onderkent een minimale contacttijd van 0,2 seconden. Dit dient absoluut als zodanig beschouwd te worden.

Afhankelijk van de te filteren stof, de aanwezige concentratie en de te verwachte filtergraad, kunnen contacttijden oplopen tot boven de 2 seconden. Sommige stoffen hebben een bijzonder lage, nauwelijks reëel te meten wettelijke grenswaarde. In dat geval dient er bijvoorbeeld tot 99,9% gefilterd te worden.

Een veiligheidsfactor kan ook gewenst zijn indien er omstandigheden zijn die dit vereisen. Voor berekening van een liftkabel is dat gewoon. Hier is de situatie feitelijk niet anders. De gewenste beveiligingsfactor kan dan ook per sanering variëren.

Een specifieke afstelling van het FOS is in dat geval dan ook gewenst.

 

Combifilters
Met welke filters de filteroverdruksystemen worden uitgerust, hangt af van de aard en concentratie van de verontreinigde stof. De filtertyperingen en filterindeling voor het materieel is dezelfde als voor adembescherming. Combifilters aangeboden in diverse varianten ontzorgen u tijdens het onderhoud en gebruik van uw filteroverdruksysteem.

Door communicatie via de filterherkenning kan de machinist of veiligheidskundige op het cabine display eenvoudig zien welk type filters er geplaatst zijn en hoeveel uren deze nog meegaan. Men hoeft het filteroverdruksysteem niet meer te openen en vervuilde filters eruit te halen om te zien wat aanwezig is. Indien de geprogrammeerde tijd verstreken raakt, gaat de bijbehorende LED in het display van kleur veranderen. Hierdoor kan men op tijd bestellen. De artikelcode van het combifilter is uit te lezen op het display.

Doordat de filtercapaciteit gemaximeerd is en het combifilter onthoudt hoeveel uren deze geplaatst is geweest, kan men het combifilter gericht inzetten bij meerder gelijkwaardige werkzaamheden. Op verzoek kunnen wij de uren van het combifilter specifiek instellen, de luchtflow en de samenstelling van het combifilter berekenen en deze gegevens met de klant afstemmen om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken.

Raadpleeg een deskundige van de betreffende sanering voor de toe te passen type(n) filter(s). Onderstaande combifilters hebben wij voor u samengesteld zodat u eenvoudig aan de slag kunt in de genoemde omstandigheden. Aanwijzingen van de veiligheidscoördinator ter plaatse dienen in deze keuze meegenomen te worden.

 • Benzeen
 • Asbest
 • GFT
 • Bagger
 • ABEK
 • Ammoniak
 • Blauwzuur

 

Voor aanschaf en advies betreffende filters en filterpakketten, kunt u contact met ons opnemen:

E mail: info@airco-performance.nl

Tel : 085 40 170 61